ПрАТ "ТЕКСТЕМП"

Код за ЄДРПОУ: 05421663
Телефон: 044 563 98 74
e-mail: office@tekstemp.com.ua
Юридична адреса: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 30
 
Дата розміщення: 04.05.2017

Особлива інформація на 27.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Корчак Віталій Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Київське металофурнітурне підприємство "Текстемп"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 02660, м.Київ, вул. Колекторна, 30
4. Код за ЄДРПОУ 05421663
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 564-63-97, 564-63-96
6. Електронна поштова адреса office@tekstemp.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

28.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№, Відомості НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.tekstemp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.05.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}